Hopp til innhold
| Fagartikler

Tidewave vendemadrass testes nå ut på Sunnaas sykehus HF

Sykepleieren ser på pasienten som ligger i senga, mens de smiler til hverandre. Foran sengen er det klippet inn et utsnitt som viser hvordan Tidewave madrassen er bygget opp.

Allerede i 2019 startet en dialog mellom firmaet Tidewave og Sunnaas sykehus der man ønsket å se på mulighetene for å gjennomføre en utprøving av en nyutviklet vendemadrass.

Ved Sunnaas sykehus HF pågår det et innovasjonsarbeid som har som mål å bidra til bedre pasientbehandling og helsetjenester. Mye av dette arbeidet foregår som en integrert del av den daglige kliniske driften. Det økte tilfanget av utviklings- og innovasjonsprosjekter i samarbeid med næringslivet, har bidratt til etableringen av sykehusets testbed. Testbed har nå blitt en arena hvor næringslivet og sykehuset kan teste, utvikle og implementere nye produkter, tjenester, prosesser og organisatoriske løsninger.

Hvorfor Tidewave?
-kartlegging av funksjonalitet og trykkskaderisiko

Sunnaas sykehus har to primæravdelinger for pasienter med omfattende skader i ryggmarg, skjelett og muskulatur; avdeling for ryggmargskade (RMS) og avdeling for multitraume, nevrologi og brannskader (MNB). Hit overflyttes pasientene fra akuttsykehus så snart pasienten er klar til å starte rehabilitering.

For pasienter med ryggmargskade er forebygging av trykksår, spasmer og smerte en svært viktig del av det livslange rehabiliteringstilbudet. På grunn av endret hudfølelse og redusert/ manglende viljestyrt muskelaktivitet, er det økt risiko for følgetilstander. Trykkskade er også en hyppig komplikasjon hos pasientgrupper, og i gruppen av personer med ryggmargsskade er forekomsten spesielt høy grunnet lammelser, nedsatt hudfølelse, og hud som utsettes for ugunstig fuktighet. Pasienter med ryggmargsskade og trykksår påføres ofte langvarige sykehusinnleggelser, og mange polikliniske kontroller i forbindelse med behandling og oppfølging. Trykksår og påfølgende infeksjon i seg selv kan også være en potensielt livstruende tilstand. I tillegg vil tilstanden kunne forårsake økte smerter, økt grad av spastisitet og redusert søvnkvalitet.

I dag brukes det i stor grad dynamiske luftmadrasser der vekseltrykkeffekt bidrar til å redusere behovet for hyppig snuing av helsepersonell, og påfølgende oppvåking på natt for pasienten. Men støy fra denne kan forstyrre nattesøvnen, og på den måte forringe livskvaliteten. Det er her Tidewave vendemadrass kommer inn i bildet.

Vi gleder oss til å følge med på utprøvingen og resultatene.

Sissel, BID & Product manager i banolife

Hva skal testes og hvordan?

Det skal nå gjennomføres tester på to madrasser, der det ene er Tidewave (intervensjonmadrass) og den andre er CuroCell® 4 AD (standard kontrollmadrass).
Gjennom systematisk sammenlikning av madrassene skal man undersøke brukertilfredshet samt kartlegge eventuell utvikling av trykkmerker.

Man skal se på forhold som:

  • Utvikling av trykkmerker
  • Opplevd støy, søvnkvalitet, smerter og liggekomfort
  • Funksjonalitet av madrass i stell og påkledningstrening, samt forflytning
  • Ressursbruk i sykepleietjenesten (antall assisterte manuelle stillingsendringer i løpet av vakten, antall personell for å snu, behov for hjelpemidler for å stabilisere og trygge stilling/ posisjonering i liggende)
  • Kroppslig belastning for sykepleietjenesten

Cross-over utprøving, selvutfylling av spørreskjema samt dybdeintervju av både pasienter og sykepleiere. Fokuset vil være på pasientens opplevelse av madrassene, og på sykepleietjenestens ressursbruk, kroppslig belastning og erfaringer med de to madrassene.