Hopp til innhold
| Annet

Compliance

Bano Life tar et betydelig ansvar for å sikre gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Vi verdsetter tett samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere for å oppnå dette målet. Som en del av vårt engasjement for åpenhet og ansvarlig praksis, følger vi nøye opp åpenhetsloven, Factlines og code of conduct.

Gjennomsiktighet og innsyn

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Dette er en ny lov, vedtatt av Stortinget. Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport.

Åpenhetsloven gir oss og samfunnet en verdifull rett til innsyn i offentlig forvaltning og dokumenter. Gjennom å etterleve lovens bestemmelser sikrer vi åpenhet, innsyn og ansvarlighet i vår virksomhet. Samtidig anerkjenner vi viktigheten av Factlines, som gir oss retningslinjer for etisk handel og setter klare krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøpraksis.

Vi tar vårt ansvar alvorlig og jobber kontinuerlig for å sikre at våre leverandører oppfyller disse retningslinjene. Gjennom tett dialog og samarbeid bidrar vi til å fremme bærekraftige verdikjeder og trygge arbeidsforhold. Vår forpliktelse til åpenhet og etisk handel er en sentral del av vårt engasjement for en bedre fremtid.

Bano Life har i flere år jobbet med leverandørkjedesikring og gjennomfører en årlig undersøkelser mot samtlige leverandører og produsenter. Ønsker du å vite mer, kan du lese mer om vårt arbeid med åpenhetsloven og kartleggingen av leverandører her.

Code of conduct

Vår «Code of Conduct» er utviklet for å sikre at vi opererer i tråd med høye standarder og verdier som er fundamentale for Bano Life. Gjennom vår Code of Conduct sikrer vi et trygt, inkluderende og ansvarlig arbeidsmiljø samtidig som vi opprettholder vårt fokus på åpenhet og bærekraft. Les mer om våre interne retningslinjer og vår forpliktelse til etisk praksis i linken nedenfor.